KAT

(Kognitiv Atferdsterapi)


- en metode som også virker når du ikke er i terapirommet 

Hva er KAT?


 • Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en terapiform som fokuserer på å endre både tankemønstre og adferdsmønstre for å hjelpe en person med å håndtere følelsesmessige og psykologiske problemer.


 • KAT antar at det er en sammenheng mellom våre tanker, følelser og handlinger, og at negative tankemønstre kan føre til negative følelser og adferd. Terapien jobber med å utfordre og endre disse negative tankemønstrene for å hjelpe en person med å endre hvordan de føler og oppfører seg.


 • En KAT-behandling vil ofte involvere å identifisere og utfordre negative tanker og antagelser som en person har om seg selv og verden rundt seg. Terapeuten vil også hjelpe personen med å utvikle mer positive og realistiske tanker og atferdsmønstre for å fremme bedre psykisk helse og trivsel.

Hva kan man behandle med KAT?:


  Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en evidensbasert terapiform som kan brukes for en rekke psykiske problemer. Noen av de vanligste problemene som kan behandles med KAT inkluderer:


  Mild depresjon: KAT kan hjelpe en person med depresjon med å identifisere og endre negative tankemønstre som bidrar til følelsen av håpløshet og nedstemthet. Terapeuten kan også hjelpe personen med å utvikle nye atferdsmønstre som kan øke følelsen av mestring og velvære.


  Angstlidelser: KAT kan hjelpe personer med forskjellige typer angstlidelser, inkludert generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikklidelse. Terapien fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre som bidrar til følelsen av angst og bekymring, og kan også inneholde eksponeringsterapi for å hjelpe personen med å lære å takle fryktede situasjoner.


  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): KAT er en av de mest effektive behandlingene for PTSD. Terapien fokuserer på å hjelpe personen med å bearbeide traumatiske opplevelser og endre negative tanker og atferdsmønstre som er knyttet til traumet.


  Spiseforstyrrelser: KAT kan hjelpe personer med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisingslidelse. Terapeuten kan hjelpe personen med å utfordre negative tanker om kropp og mat, og utvikle nye, sunnere atferdsmønstre knyttet til mat og kroppsbilde.


  KAT kan også være effektiv for andre psykiske problemer, som tvangslidelser, søvnproblemer, bipolar lidelse og psykoser. Det er viktig å merke seg at KAT ikke passer for alle og at andre terapiformer kan være mer passende for visse problemer eller personer.

  Viktige prisnsipper i KAT:


   Det er flere viktige prinsipper som ligger til grunn for Kognitiv atferdsterapi (KAT). Noen av de viktigste prinsippene inkluderer:


   Kognisjon og atferd påvirker hverandre: KAT legger vekt på samspillet mellom tankene våre og atferden vår. Negative tanker kan føre til negative følelser og atferd, mens positive tanker kan føre til positive følelser og atferd.


   Endring av negative tanker kan endre følelser og atferd: KAT tar sikte på å identifisere og endre negative tankemønstre som kan bidra til negative følelser og atferd. Når tankene endres til mer realistiske og positive tanker, kan dette bidra til bedre følelser og atferd.


   Læring gjennom erfaring: KAT legger vekt på erfaring og praktisk trening for å lære nye ferdigheter og endre atferd. Personer som deltar i KAT vil ofte bli oppfordret til å prøve ut nye atferdsmønstre og å evaluere resultatene.


   Samarbeid mellom terapeut og person: KAT legger vekt på samarbeid (behandlerallianse) mellom terapeuten og personen. Terapeuten vil hjelpe personen med å identifisere mål, utvikle planer og tilpasse teknikker basert på personens individuelle behov.


   Kortvarig og fokusert: KAT er ofte en kortvarig og fokusert behandling. Terapien er vanligvis rettet mot spesifikke problemområder og kan være fullført på så lite som 12-20 økter.


   Evidence-based: KAT er en evidensbasert terapiform, som betyr at det er mange studier som viser at den er effektiv for en rekke psykiske problemer.


   Disse prinsippene ligger til grunn for KAT og gir en struktur for å hjelpe personer med å identifisere og endre negative tanker og atferd, og å lære nye ferdigheter for å takle stress, angst og andre psykiske problemer. 

   unsplash