Foredragsholding


Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem er en organisasjon som jobber for å gi ungdom og unge voksne som sliter med rus og psykiske problemer en trygg og stabil tilværelse. Vi tilbyr botilbud, terapi og annen støtte for å hjelpe ungdommene til å komme seg på rett kjøl og få en bedre fremtid.

Som foredragsholdere kan representanter fra Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem dele vår erfaring og kunnskap om temaer som rus, psykisk helse, og hvordan man kan hjelpe ungdommer i en sårbar livssituasjon. Vi har en unik innsikt og kompetanse på dette området, og kan bidra med verdifulle perspektiver og råd for både ungdom, foreldre, og fagpersoner.

Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem kan tilpasses ulike målgrupper og behov, og tilbyr skreddersydde foredrag og workshops. Våre foredragsholdere har lang erfaring med å formidle komplekse temaer på en enkel og forståelig måte, og vil kunne bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt temaer knyttet til rus og psykisk helse.

Noen temaer vi:

Ungdom og rus

Mange års erfaring med arbeide med ungdommer med rusutfordringer har gitt oss innblikk i de utforingene som ungdommer i dag står ovenfor og hvordan vi som voksne kan hjelpe.

Psykisk helse ungdom

Psykiske utfordringer er vanlige blant ungdom og kan ha en betydelig innvirkning på deres liv og trivsel. Enkelte av de vanligste psykiske utfordringene blant ungdom inkluderer depresjon, angst, spiseforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og rusrelaterte problemer.

Ungdom kan ha ulike årsaker til sine psykiske utfordringer, som for eksempel arv, miljøfaktorer, traumatiske hendelser, stress, eller press fra sosiale medier og samfunn.

Det er viktig å være klar over at psykiske utfordringer kan påvirke ungdom på ulike måter, og at symptomer kan være vanskelige å oppdage. Noen av de vanlige tegnene på psykiske utfordringer inkluderer endringer i humør, søvnproblemer, tap av interesse for aktiviteter, problemer med konsentrasjon og skolearbeid, isolasjon fra venner og familie, og endringer i spisevaner.

Det er viktig å gi ungdom støtte og tilgang til hjelp når de opplever psykiske utfordringer. Dette kan inkludere å oppmuntre dem til å søke hjelp fra en helsepersonell eller å tilby dem støtte fra venner og familie. Det er også viktig å ta psykiske utfordringer på alvor og å fjerne stigmaet rundt psykisk helse, slik at ungdom kan føle seg trygge på å søke hjelp når de trenger det.

Gaming og Sosiale medier

Dette er temaer som mange unge og pårørende strever med. Unge opplever en hverdag med mye press, nettmobbing og uønsket oppmerksomhet. Foreldre opplever at det kan være vanskelig og grensesette og veilede ungdommen sin. Vi kan bidra med og øke forståelse og innsikt i hva ungdommene står ovenfor, og bidra til og gi gode verktøy som kan hjelpe.

Vold og overgrep

Vold og overgrep er et viktig og alvorlig tema som kan ha en stor innvirkning på sårbare ungdommers liv og trivsel. Kunnskap om vold og overgrep for mennesker som jobber med sårbare ungdommer, kan man fokusere på å øker bevisstheten rundt temaet, samt lære deltakerne om hvordan de kan identifisere og håndtere situasjoner hvor ungdom er blitt utsatt for vold eller overgrep.

Foredraget inneholder informasjon om ulike typer vold og overgrep, hvordan man kan gjenkjenne tegn på vold og overgrep, og hvordan man kan tilby støtte og hjelp til ungdom som er utsatt for dette. Hvordan forebygge vold og overgrep blant ungdom, og hvordan man kan arbeide for å skape en trygg og støttende miljø for sårbare ungdommer.

Samarbeide med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner. Hvordan vi prater med ungdom er blitt utsatt for vold eller overgrep.

Et foredrag om vold og overgrep kan være en viktig ressurs for mennesker som jobber med sårbare ungdommer, og kan bidra til å skape en tryggere og mer støttende miljø for disse ungdommene.

Hvordan stå avvisning

Det er vanskelig og stå i avvisning uten og motavvise. Det kan være vanskelig og forstå hva som ligger bakenom avvisningen både som foreldre og som miljøterapeuter på en arbeidsplass med ungdom. Vi kan gjennom dette foredraget hjelpe til med å øke forståelsen av hva avvisning er, hvorfor det skjer og hvordan møte ungdom som avviser.

Selvskading og selvmord

Selvmord og selvskading er viktige og alvorlige temaer som dessverre påvirker mange ungdommer i dagens samfunn. Et foredraget er en god måte å øke bevisstheten om disse temaene og lære deltakerne hvordan de kan tilby støtte og hjelp til ungdom som sliter med disse utfordringene.

Hva er det som forårsaker selvmordstanker og selvskading blant ungdom, samt hvilke tegn man skal være oppmerksom på. Ulike metoder for å håndtere selvmordstanker og selvskading, og hvordan man kan tilby støtte.

Hvordan man kan forebygge disse utfordringene blant ungdom. Dette kan innebære å lære deltakerne om ulike strategier for å håndtere stress og psykiske utfordringer, samt hvordan man kan skape et trygt og støttende miljø for ungdommer som sliter med disse problemene.

Dette kan bidra til å øke deltakernes selvtillit og evne til å håndtere disse utfordringene på en effektiv og støttende måte.

Et foredrag om selvmord og selvskading kan være en viktig ressurs for mennesker som jobber med ungdom, og kan bidra til å skape et tryggere og mer støttende miljø for ungdommer som sliter med disse utfordringene.

Omsorgstretthet og sekundærtraumatisering

Dette foredraget er i utgangspunket lagd med tanke på de som jobber med ungdommer, men kan også være like viktig for slitne foreldre som har stått i store utfordringer med barnet sitt over tid.


Omsorgstretthet er en tilstand der personer som gir omsorg til andre, som for eksempel helsepersonell, sosialarbeidere, pårørende eller frivillige, opplever følelsesmessig, fysisk eller psykisk utmattelse og redusert motivasjon til å fortsette å gi omsorg. Det kan også kalles "omsorgsutmattelse" eller "omsorgsbetinget stress".


Sekundærtraumatisering refererer til en type traumatisering som oppstår som følge av å arbeide med, eller være i nærheten av personer som har vært utsatt for alvorlige traumer. Dette kan skje med helsepersonell, sosialarbeidere, redningspersonell, terapeuter eller andre yrkesgrupper som jobber med mennesker som har opplevd traumer.

Booking av foredrag


Om dere ønsker et foredrag fra oss om et av de temaene ovenfor kan dere sende en e-post til 


I sammen kan vi se på hva som er behovet og lage et opplegg som dekker deres behov.