Famileveiledning

Veiledning av familier er en viktig del av barnevernets arbeid. Det handler om å gi støtte og veiledning til familier som opplever vanskelige situasjoner, for å forebygge eller løse konflikter og problemer som kan påvirke barnas trivsel og utvikling negativt.

Milepælen Ettervern kan tilby veiledning til familier som opplever vanskeligheter knyttet til oppdragelse, kommunikasjon, konflikthåndtering eller samarbeid med andre instanser som skole, helsevesen eller sosialtjenesten. Veiledning kan også være aktuelt når det er bekymring for barnas utvikling. Veiledning av familier kan ha flere formål. For det første kan det bidra til å styrke foreldrenes kunnskap og ferdigheter knyttet til oppdragelse og omsorg for barna. Dette kan føre til bedre samarbeid mellom foreldre og barn, og bedre kommunikasjon og konflikthåndtering i familien.

Veiledning bidra til å avdekke og løse problemer og konflikter i familien på en tidlig fase, før situasjonen eskalerer og barna blir utsatt for alvorlige konsekvenser. 


Veiledning kan bidra til å styrke foreldrenes kompetanse og selvfølelse, samt bidra til å bygge et støttende sosialt nettverk. Dette kan forebygge problemer og bidra til å skape gode oppvekstvilkår for barna. I sum er veiledning av familier en viktig del av barnevernets arbeid, som kan bidra til å forebygge konflikter og problemer, styrke familienes kunnskap og ferdigheter, avdekke og løse problemer på en tidlig fase, og skape gode oppvekstvilkår for barna. Veiledning kan også bidra til å unngå unødvendige tiltak fra barnevernets side, og styrke samarbeidet mellom barnevernet, familien og andre instanser som arbeider med barn og familier.

© Can Stock Photo / Ostill

Eksempel på en prosess i familieveiledning:

 1. Innsamling av informasjon: I begynnelsen av familieveiledningen vil terapeuten samle informasjon om familiens situasjon, inkludert familiens historie, nåværende utfordringer og styrker, og individuelle behov. Dette kan gjøres gjennom spørreskjemaer, intervjuer og observasjon.

 2. Etablering av mål: Terapeuten og familien vil samarbeide for å etablere klare mål for behandlingen. Målene kan være å forbedre kommunikasjonen, løse konflikter, endre negative atferdsmønstre, forbedre samarbeidet og øke familieforbindelsen.

 3. Utvikling av behandlingsplan: Basert på innsamlet informasjon og mål, vil terapeuten utvikle en behandlingsplan som vil inkludere strategier for å oppnå målene. Behandlingsplanen vil også inkludere fremskrittsevalueringer for å måle fremgangen og justere strategiene om nødvendig.

 4. Behandling: Terapeuten vil gjennomføre behandlingssesjoner med hele familien eller deler av familien, avhengig av behovene til familien. Terapeuten vil bruke ulike terapeutiske teknikker, for eksempel kommunikasjonsferdigheter, problemløsning og atferdsmodifikasjon for å hjelpe familien å oppnå sine mål.

 5. Evaluering av behandling: Terapeuten vil jevnlig evaluere behandlingsprosessen og fremskrittene som familien har gjort. Evalueringene vil brukes til å justere behandlingsplanen om nødvendig.

 6. Avslutning av behandling: Når målene er oppnådd, vil terapeuten og familien diskutere hva som skal skje videre og avslutte behandlingen. Terapeuten vil gi råd om hvordan familien kan vedlikeholde de positive endringene og fortsette å jobbe med å opprettholde et sunt og positivt familieforhold.

COS-P

Vi tilbyr også COS-P via sertifisert instruktør. Dette er en kursbasert metode som gjennomføres over flere strukturerte samlinger. Kurset kan holdes for enkeltpersoner eller i grupper. Kurset er basert på videomateriale og felles refleksjonsoppgaver.

COS-P står for "Circle of Security Parenting" og er en foreldreveiledningsversjon av Circle of Security (COS) -modellen. COS-P er et korttidsforeldreprogram som fokuserer på å styrke tilknytningen og den emosjonelle kommunikasjonen mellom foreldre og barn.

COS-P-programmet hjelper foreldre til å forstå sine barns emosjonelle behov og lære ferdigheter for å bli en mer sensitiv og lydhør omsorgsperson. Programmet er basert på tilknytningsteori og bruker videoer, illustrasjoner og gruppediskusjoner for å formidle prinsippene for trygg tilknytning og støtte foreldre i å forstå og respondere på barnets signaler.

COS-P er vanligvis ledet av sertifiserte fagpersoner og kan tilbys i gruppesammenheng eller individuelt. Programmet varer vanligvis mellom 8-10 uker og omfatter følgende hovedtemaer:

 1. Å forstå og tolke barnets emosjonelle signaler.
 2. Å tilby en trygg havn for barnet ved å gi trøst og beskyttelse i stressende situasjoner.
 3. Å støtte barnets utforskning og læring ved å være en trygg base å utforske fra.
 4. Å utvikle empati og sensitivitet for barnets følelser og behov.
 5. Å styrke selvregulering hos både foreldre og barn.
 6. Å identifisere og håndtere egne følelser og reaksjoner som foreldre.

Målet med COS-P er å forbedre kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen, støtte barnets emosjonelle og sosiale utvikling, og redusere risikoen for fremtidige atferdsproblemer og psykiske vansker.


Hvem egner modellen seg for?

Modellen egner seg godt til foreldre med evne til selvrefleksjon uten mye intervensjon fra instruktør. Modellen egner seg ikke godt for foreldre med omfattende omsorgsutfordringer med redusert evne til selvrefleksjon rundt egen rolle som foreldre.

COS-P

Vi tilbyr også COS-P via sertifisert instruktør. Dette er en kursbasert metode som gjennomføres over flere strukturerte samlinger. Kurset kan holdes for enkeltpersoner eller i grupper. Kurset er basert på videomateriale og felles refleksjonsoppgaver.

COS-P står for "Circle of Security Parenting" og er en foreldreveiledningsversjon av Circle of Security (COS) -modellen. COS-P er et korttidsforeldreprogram som fokuserer på å styrke tilknytningen og den emosjonelle kommunikasjonen mellom foreldre og barn.

COS-P-programmet hjelper foreldre til å forstå sine barns emosjonelle behov og lære ferdigheter for å bli en mer sensitiv og lydhør omsorgsperson. Programmet er basert på tilknytningsteori og bruker videoer, illustrasjoner og gruppediskusjoner for å formidle prinsippene for trygg tilknytning og støtte foreldre i å forstå og respondere på barnets signaler.

COS-P er vanligvis ledet av sertifiserte fagpersoner og kan tilbys i gruppesammenheng eller individuelt. Programmet varer vanligvis mellom 8-10 uker og omfatter følgende hovedtemaer:

 1. Å forstå og tolke barnets emosjonelle signaler.
 2. Å tilby en trygg havn for barnet ved å gi trøst og beskyttelse i stressende situasjoner.
 3. Å støtte barnets utforskning og læring ved å være en trygg base å utforske fra.
 4. Å utvikle empati og sensitivitet for barnets følelser og behov.
 5. Å styrke selvregulering hos både foreldre og barn.
 6. Å identifisere og håndtere egne følelser og reaksjoner som foreldre.

Målet med COS-P er å forbedre kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen, støtte barnets emosjonelle og sosiale utvikling, og redusere risikoen for fremtidige atferdsproblemer og psykiske vansker.


Hvem egner modellen seg for?

Modellen egner seg godt til foreldre med evne til selvrefleksjon uten mye intervensjon fra instruktør. Modellen egner seg ikke godt for foreldre med omfattende omsorgsutfordringer med redusert evne til selvrefleksjon rundt egen rolle som foreldre.